ฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย รวบรวมบทความวารสารต่างๆ ที่ห้องสมุดเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกรับสืบค้นแบบกำหนดเงื่อนไข

ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล/Examples of Information Searching
คำสำคัญ/Word
โลกา** (ใช้ * สำหรับ 1-5 ตัวอักษร หรือ ใช้ ** สำหรับหลายตัวอักษร)

global** (Use a single asterisk * to truncate 1-5 characters
OR double asterisk ** for open-ended truncation)

หัวเรื่อง/Subject
บ้าน
บ้าน--การประกวด
Women's Role
OR Higher Education
ชื่อเรื่อง/Title
บ้านกลางเวียงใช่เพียงกลางเมือง
Study of the Evolution of Women's Roles
OR Study of the Evolution
ผู้แต่ง/Author
รุ้งฟ้า ฐิโณทัย
Raywadeetas Robkob
OR Raywad
ISSN/ISBN
01251996
16868196

WebPAC PRO © Innovative Interfaces, Inc.